Historie sboru dobrovolných hasičů v Cetorazi

 

První zápis v hasičských kronikách pochází z r. 1898, a proto jej přenáším doslova.

 

Dne 1. května 1898 pozván do valné hromady sboru hasičů pisatel těchto řádků a zvolen jednatelem. Brzo na to ve schůzi výborové dotázán týž, aby založil a sepsal a dále vedl pamětní knihu hasičského sboru v Cetorazi. Jmenovaný podjal se této úloze. Vyplní-li ji zcela úplně- neví. Neví proto- že od r. 1876 co spolek trvá, není ani řádky ani stopy po činnosti sboru- tím méně o změnách a událostech v obci a okolí týkajících se spolu hasičského. Jeho vodítkem byly stanovy a staré knihy členské. Dle oněch jeví se že spolek založen již v r. 1876, v jehož čele stáli mužové zasloužilí, kteřís podivením již tehdy vystihli důležitost hasičů v obci. Budiž jim za to čest a chvála. Čest a chvála tím spíše, když nyní v době daleko pokročilejší jejich následníci- synové sboru se vzdalují a jej- ač příkladem by mohli jíti- nepodporují.

V čele spolku stáli: Aug. Mašát – starosta obce, P. J. Beran – farář, Frant. Chramosta, Jos. Mašát, V. Mareš, Matěj Makovec, Jar. Hovorka, V. Vašečka – obecní výboři; jednatelem učitel p. A. Hron.

Horlivě chopili se díla. Spolek vzkvétal byv podporován jak obcí, tak veřejností. Čítal tehdy 38 členů- dnes v r. 1898 čítá 35 členů. Až do r. 1883 není žádného zápisníku. V r. 1883 stala se změna ve vedení sboru: předsedou zvolen Jan Kubera, Jan Mašát místopředsedou, R. Šikota velitelem a jednatelem. Jos. Ašer podvelitelem. Výbory zvoleni: Fr. Berka, Jan Kamír, Fr. Šimek, F. Teller, V, Kortán praporečníkem.

Od této doby stávaly se změny v každém roce. Od r. 1887 do r. 1893 byl jednatelem p. Mašát poštovní výpravčí. V r. 1894 zvolen jednatelem obecní starosta p. Jan Pošusta. Ke všem starostem zastával úřad čestný po čtyři roky. V r. 1898 zvolen jednatelem pisatel těchto řádků. Předsedou: p. Jan Kubera, místopředsedou p. Ant. Jirků, velitelem p. V. Pazderka, podvelitelem Fr. Zadražil a do výboru p. Jan Vacek, Jan Pošusta, Č. Vacek, Ferd. Kubera, Fr.Berka, M. Kubera.

Po přání výboru založeny knihy: pokladní. Členská. Protokolární, kronika, obnovena subvisice členů přispívajících. Bedřichov a Rovná vůbec zamítly; že prý pomoc sboru hasičského nepotřebují. Obec Cetoraz- jako každý rok přispěla 25 zl. Pojišťovací společnost První česká- obnosem 10 zl. Rolnická a Slavie ničím.

Činnost sboru záležela ve cvičeních domácích, která konána 3 při čemž uznáno za nutné koupiti nová hadidla (100m). Za tou příčinou podána žádost k zemskému výboru. Za tím objednávky na účet obce (50m) od firmy „Smekal“. V polovině měsíce července zúčastnil se sbor ohně na Blatinách, kde lehlo popelem 5 chalupníků. Také účasten by sbor pohřbu svého bývalého velitele p. Šikoly, učitele v Černovicích, slavnosti 100leté památky narozenin Fr. Palackého v Pacově a sjezdu hasičského v Lukavci.

Slavnosti v naší obci Cetorazské, která konána na paměť zrušení roboty, ač výbor usnesl se také zúčastniti; ač jednatel vyzval členy- aby se sbor neúčastnil, že prý se k tomu nehodí, že prý na robotu nechodil.

Slavnost sama konána dne 24 července. Za řečníka pozván říšský poslanec Fr. Lang z Tábora, který po slavnostní mši svaté proslovil řeč. Po druhé hodině odpolední vyšel velmi pěkný průvod v krojích za účastenství širého okolí od bytu obecního starosty za zvuků hudby a zpěvů do lesů na „Širokém“ kde do večera se rozproudila čilá zábava. Večer pak se tančilo v hostincích.

Sluší poznamenati, že ze středu sboru smrtí vyrván v jinošském věku člen p. Karel Kubera. Nesen svými druhy k poslednímu lůžku. Jako každý rok zúčastnil se sbor ve stejnokrojích slavnosti vzkříšení Páně a božího Těla. Dne 7. srpna zúčastnil se sbor (10ti členná deputace) sjezdu hasičského v Lukavci.

Sluší poznamenati tragickou událost v císařské rodině. Zákeřnickou smrtí sešla ze světa naše milovaná císařovna Alžběta v městě Ženevě ve Švýcarsku, kam odešla hledat uzdravení. Zármutek uhostil se v celé říši. I v naší obci slouženy slavné requiem, jehož účasten byl sbor. Tělesné ostatky vznešené paní pochovány v císařské hrobce ve Vídni. Za účastenství sboru při požáru na Hadovkách dostalo se od pojišťovací společnosti „První česká“ sboru odměny 5zl. Resp. 4.50; kterýžto obnos připsán k dobru sboru. V té době zaslána firmou „Smekal“ hadidla v délce 50m. Hadidla vyznamenávají se pevností. Šroubení dáno od starých hadidel. Účet zatím zapraví ctěný obecní starosta. Zemská podpora slíbena v r. 1899.

2. prosince 1898 - konána slavnostní schůze v úřadovně obecní o 6té hodině večerní. Příležitostnou řeč promluvil ke shromážděným jednatel. K jeho návrhu zaslán telegram do Vídně.

Jako každé léto i v tomto roce účastnil se sbor slavnosti vzkříšení Páně. Na den 4.května připadl svátek sv. Floriána. Vzácnou osobou důstojného pana faráře P.Aloise Bednáře sloužena slavná mše svatá, jíž účasten byl i sbor hasičský. Bylo by si přáti, aby v budoucím roce a vždy potom ve větším počtu členové sboru bohoslužbě obcovali. Na den 14. května 1898 položena valná hromada, kdy mají být zvoleni noví funkcionáři. Tím zavírám rok 1898.

Takto byl zaznamenán první zápis v hasičské kronice v roce 1898. Pisatel a celá hasičská veřejnost, se tenkrát zajímala nejen o události které se přímo dotýkaly obce a hasičů, ale i o dění v císařské rodině.

Naši předci hasiči měli i mnoho dalších aktivit, které byly ku prospěchu obci Cetoraze. Zúčastňovali se hasičských sjezdů v Lukavci a v Pacově. I se skromným vybavením se jim dařilo hasit požáry v okolních vesnicích.

 

Členové přispívající

 

Č.

Jméno

Má dáti

Dal

1.

Důstojný P. Alois Bednář

1 zlatý

1 zlatý

2.

P. Antonín Maršíček

1 zlatý

 

3.

P. Leopold Block

1 zlatý

50 krejcarů

4.

Teller

1 zlatý

50 krejcarů

5.

P. Jan Trpák

1 zlatý

50 krejcarů

6.

P. Jan Wastzer

1 zlatý

2 zlaté

7.

Čeněk Koubík

1 zlatý

50 krejcarů

8.

Václav Berka

1 zlatý

50 krejcarů

9.

František Šimon

1 zlatý

50 krejcarů

10.

Alois Vacek

1 zlatý

 

11.

Jan Pošusta

1 zlatý

 

12.

V. Vlach

1 zlatý

50 krejcarů

13.

Josef Trpák

1 zlatý

 

14.

L. Mareš

1 zlatý

 

15.

Č. Jenšík

1 zlatý

30 krejcarů

 

 
kvalitní serverhosting TELE3 s.r.o.

Copyright © 2000 - 2021 SDH CETORAZ
Powered and created by TELE3 s.r.o. | XHTML 1.0 | CSS 2